VEDTEKTER FOR NVIO AVDELING KRISTIANSAND

 

 

Normalvedtekter for lokalforening/landsomfattende gruppe

 

Lokalforeningenes/gruppenes vedtekter skal være i samsvar med forbundets vedtekter. Som et bidrag til dette har forbundet utformet normalvedtekter, som i størst mulig grad bør legges til grunn for lokalforeningenes/gruppenes vedtekter. LF/gruppe velger selv om de vil tilføye bestemmelser om lokale forhold. Etablering av en lokalforening/gruppe skal iht forbundets vedtekter godkjennes av Forbundsstyret (FS), som også skal godkjenne lokalforeningens/gruppens vedtekter. Når FS har godkjent etableringen, kan det bare avslå å godkjenne vedtektene dersom de er i strid med forbundets vedtekter. Avslaget skal begrunnes, og kan bringes inn for Landsmøtet (LM) til avgjørelse.

 

 • §1. NAVN
  • 1.1. Som foreningens navn benyttes Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Kristiansand.
  • 1.2. Foreningen skal ha ”nedslagsfelt” innen kommunene Kristiansand, Søgne, Vennesla, Songdalen, Birkeland, Lillesand, Iverland og Seterdals kommunene .

   

 • §2. FORMÅL

  Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Kristiansand.

  er en partipolitisk nøytral lokalforening, innen Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner  med formål å:

  • 2.1. Samle personell som har tjenestegjort/deltar i internasjonale operasjoner
  • 2.2. Gi medlemmene muligheten til å holde kontakten med kolleger og miljø frainternasjonale operasjoner
  • 2.3. Arbeide lokalt for at personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt av samfunnet etter endt tjeneste.
  • 2.4. Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for dette, gjennom kameratstøttearbeid og andre tiltak
  • 2.5. Fremme lokal forståelse for – å informere om FN og internasjonale operasjoner, samt stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt.
  • 2.6. Samarbeide med andre organisasjoner

   

 • §3. MEDLEMSKAP
  • 3.1. Sombeskrevet i § 3 i vedtektene for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.
  • 3.2. Lokalforeningen/gruppen består av individuelle medlemmer.

   

 • §4. TILSLUTNING
  • 4.1. Lokalforeningen/gruppen er en del av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, og dermed i de organisasjoner som landsforbundet er tilsluttet.
  • 4.2. Lokalforeningen kan ikke treffe disposisjoner eller påta seg forpliktelser som binder andre deler av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, uten godkjenning fra FS

   

 • §5. KONTINGENT
  • 5.1. Landsmøtet i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner fastsetter felles medlemskontingent. Æresmedlemmer og livsvarige medlemmer betaler ikke kontingent.
  • 5.2. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner krever inn kontingenten, og overfører kontingent til LF/gruppe i samsvar med vedtak på Landsmøtet (LM)
  • 5.3. LF/gruppe kan vedta ekstra kontingent til lokalt bruk. Slik tilleggskontingent kreves inn av LF/gruppe
 • §6. ÅRSMØTE
  • 6.1. Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkallingen skal skje med minst 2 uker varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende minst en uke for årsmøtet.
  • 6.2. Innkallingen kan skje på følgende måter:
   • 6.2.1.Annonsering i lokale medier
   • 6.2.2.Skriftlig til samtlige medlemmer
   • 6.2.3.Ved e-post
  • 6.3. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og skal godkjennes av FS før de trer i kraft. Andre saker og valg avgjøres med alminnelig flertall blant de fremmøtte.
  • 6.4. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
   • 6.4.1.Årsberetning
   • 6.4.2.Regnskap og revisjonsrapport
   • 6.4.3.Innmeldte saker
   • 6.4.4.Aktivitetsplan
   • 6.4.5.Budsjett
   • 6.4.6.Kontingent
   • 6.4.7.Valg
  • 6.5. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av medlemmene krever det.
  • 6.6. Årsmøtet velger foreningsstyre for 2 år, som minimum bør bestå av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem, kameratstøtteansvarlig og 2 varamedlemmer. For å sikre kontinuitet bør halve styret være på valg hvert år.
  • 6.7. I tillegg skal det velges;
   • 6.7.1.Revisor
   • 6.7.2.Valgkomité
   • 6.7.3.Utsendinger til forbundets landsmøte med vararepresentanter

   

 • §7. STYRETS DRIFT
  • 7.1. Styret forestår den daglige drift av foreningen.
  • 7.2. Styret kan nedsette nødvendige komiteer/prosjektgrupper.
  • 7.3. Styret møter så ofte de finner det nødvendig.
  • 7.4. Styret er beslutningsdyktig når alle er innkalt og minimum 4 medlemmer møter,hvorav leder eller nestleder er en av dem.
  • 7.5. Styret plikter å protokollere alle vedtak og føre kontroll med utvalg og komiteer, slik at disse arbeider innenfor foreningens vedtekter og aktivitetsplan.

   

 • §8. MEDLEMSMØTER

  Medlemsmøter/veterantreff holdes minst en gang i kvartalet.

   

 • §9. AKTIVITETS-/REGNSKAPSÅR
  • 9.1. Regnskap-/aktivitetsåret faller sammen med kalenderåret.
  • 9.2. Godkjent beretning og revidert regnskap skal sendes landsforbundet innen utløpet av mars hvert år.

   

 • §10. FORFØYNINGER
  • 10.1. Styret i lokalforeningen kan suspendere eller innstille på eksklusjon av enkeltmedlemmer.
  • 10.2. Forslag om eksklusjon sendes FS til avgjørelse.

   

   

 • §11. OPPLØSNING
  • 11.1. Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på lovlig innkalt årsmøte, der det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene
  • 11.2. Foreningens midler tilfaller landsforbundet.
  • 11.3. Medlemmene velger om de vil overføres til en annen LF/gruppe, eller fortsette som direkte medlemmer i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.

   

 • §12. Iverksetting

 

Vedtektene trer i kraft  22. jan 2009