VEDTEKTER FOR NVIO AVDELING KRISTIANSAND

Normalvedtekter for lokalforening/landsomfattende gruppe
Lokalforeningenes/gruppenes vedtekter skal være i samsvar med forbundets vedtekter. Som et bidrag til dette har forbundet utformet normalvedtekter, som i størst mulig grad bør legges til grunn for lokalforeningenes/gruppenes vedtekter. LF/gruppe velger selv om de vil tilføye bestemmelser om lokale forhold. Etablering av en lokalforening/gruppe skal iht forbundets vedtekter godkjennes av Forbundsstyret (FS), som også skal godkjenne lokalforeningens/gruppens vedtekter. Når FS har godkjent etableringen, kan det bare avslå å godkjenne vedtektene dersom de er i strid med forbundets vedtekter. Avslaget skal begrunnes, og kan bringes inn for Landsmøtet (LM) til avgjørelse.

§1. NAVN

1.1. Som foreningens navn benyttes Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Kristiansand.
1.2. Foreningen skal ha ”nedslagsfelt” innen kommunene Kristiansand, Søgne, Vennesla, Songdalen, Birkeland, Lillesand, Iverland og Seterdals kommunene .

§2. FORMÅL

Navn er en partipolitisk nøytral lokalforening (LF)/landsomfattende gruppe, innen Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner med formål å:

2.1. Samle personell som har tjenestegjort/deltar i internasjonale operasjoner

2.2. Gi medlemmene muligheten til å holde kontakten med kolleger og miljø fra internasjonale operasjoner

2.3. Arbeide lokalt for at personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt av samfunnet etter endt tjeneste.

2.4. Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for dette, gjennom kameratstøttearbeid og andre tiltak

2.5. Fremme lokal forståelse for – å informere om FN og internasjonale operasjoner, samt stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt.

2.6. Samarbeide med andre organisasjoner

§3. MEDLEMSKAP

3.1. Som beskrevet i § 3 i vedtektene for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.
3.2. Lokalforeningen/gruppen består av individuelle medlemmer.

§4. TILSLUTNING

4.1. Lokalforeningen/gruppen er en del av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, og dermed i de organisasjoner som landsforbundet er tilsluttet.

4.2. Lokalforeningen kan ikke treffe disposisjoner eller påta seg forpliktelser som binder andre deler av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, uten godkjenning fra FS